REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „PARKCASH”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji o nazwie „ParkCash” (dalej jako „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do którego zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
1.2. Właścicielem, operatorem oraz podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem Aplikacji jest ParkCash sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000781381, REGON: 383074177, NIP: 5170398725, o kapitale zakładowym w wysokości 7.050,00 zł (dalej jako „Operator”).
1.3. Urządzeniem Mobilnym jest przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią Internet, np. smartphone, tablet, telefon komórkowy, laptop.
1.4. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zainstalowała Aplikację na Urządzeniu Mobilnym.
1.5. Klientem biznesowym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Operatorem odrębną umowę o świadczenie usług z wykorzystaniem Aplikacji oraz Systemu Zarządzania Miejscami Parkingowymi ParkCash.
1.6. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Operator zapewnia nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://parkcash.io lub na jej podstronach, a także bezpośrednio w Aplikacji. Pierwsze udostępnienie Regulaminu następuje przy pierwszym zainstalowaniu i aktywacji Aplikacji. Warunkiem koniecznym do aktywacji Aplikacji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu poprzez kliknięcie opcji „Wyrażam zgodę”. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek konieczny korzystania z Aplikacji.
1.7. W momencie zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
1.8. Operator ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie treści Regulaminu Operator poinformuje wszystkich Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian.
1.9. Brak akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu wyrażony przez Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian jest równoznaczny ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym z chwilą dojścia do Operatora oświadczenia woli Użytkownika.
1.10. Brak wyrażenia woli przez Użytkownika w zakresie akceptacji bądź odmowy akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu przed dniem wejścia w życie zmian poczytuje się jako złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
1.11. W przypadku, o mowa w pkt 1.9 Użytkownik utraci możliwość korzystania z Aplikacji na dotychczasowych zasadach, a Operator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Instalacja Aplikacji
2.1. Aplikacja dostępna jest dla osób korzystających z Urządzeń Mobilnych spełniających wymagania techniczne opisane w pkt 2.4., na które osoby te pobiorą Aplikację ze strony https://parkcash.io lub sklepu internetowego Google Play lub Apple Store, a następnie zainstalują Aplikację oraz uruchomią ją na Urządzeniu Mobilnym. Aplikacja dostępna jest także za pośrednictwem strony internetowej https://app.parkcash.io.
2.2. Operator dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych w pkt 2.1. z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych tam przewidzianych. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w pkt 2.1 bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej.
2.3. Operator oświadcza, że nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialność za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do pobrania i korzystania z Aplikacji i w związku z tym Operator zaleca Użytkownikom stałe monitorowanie pomiaru przesyłanych danych.
2.4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na Urządzeniach Mobilnych obsługujących systemy operacyjne w wersji 6.0 dla systemu operacyjnego Android, iOS 9.0 i nowsze. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia Mobilnego:
a) transmisja danych,
b) lokalizacja GPS,
c) dostęp do lokalnego magazynu danych,
d) aparat fotograficzny/kamera,
e) Bluetooth.
2.5. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian oraz aktualizacji Aplikacji. Zmiana lub aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po ich wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych dokonanej przez ich dostawców Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.
3. Rejestracja oraz logowanie
3.1. W celu uruchomienia Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji Użytkownika, która polega na założeniu indywidualnego konta w Aplikacji (dalej jako „Rejestracja”).
3.2. W trakcie Rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu komórkowego (opcjonalnie).
Użytkownicy korzystający z aplikacji w wyniku zawartej umowy pomiędzy Właścicielem a Klientem biznesowym mogą zostać poproszeni o podanie innych danych celem ich weryfikacji, jeśli zawarta z Klientem biznesowym umowa o tym stanowi.
3.3. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niezbędne jest wskazanie osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która jest upoważniona do działania w imieniu jednostki w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji.
3.4. Po wprowadzeniu niezbędnych danych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail może zostać wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym potwierdzającym zakończenie procesu Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny. Następnie w przeglądarce internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, które umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do Aplikacji i korzystanie z niej.
3.5. Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.
3.6. Użytkownik dokonując Rejestracji indywidualnego konta oraz korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
3.7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji w Aplikacji.
3.8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego aktywnego konta Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika więcej niż jednego aktywnego konta, Operator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
3.9. Operator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika (brak skutecznego logowania) w okresie 12 miesięcy licząc od dnia Rejestracji.
3.10. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego oraz gwarantującego poufność przechowywania danych swojego konta oraz hasła, a także do ich nieujawniania osobom trzecim. O każdym nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@parkcash.io.
4. Zasady korzystania z Aplikacji
4.1. Użytkownicy Aplikacji zobowiązani są do korzystania z niej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisów oraz regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także w zgodzie z zasadami współżycia społecznego, w tym z ogólnymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Internet oraz aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich oraz praw Operatora.
4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
b) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) oraz ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw oraz ogólnie przyjętych zasad postępowania;
c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych celów o charakterze komercyjnym.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieudostępniania za pośrednictwem Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich, treści nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora, innych Użytkowników lub osób trzecich, a także treści o charakterze reklamowym.
4.4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia lub zagrożenia naruszenia ich praw lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji lub jej funkcjonowaniem. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: hello@parkcash.io.
5. Funkcjonalność Aplikacji
5.1. Aplikacja umożliwia Użytkownikom przeglądanie, rezerwowanie, korzystanie i udostępnianie miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów.
5.2. Operator nie posiada żadnego tytułu prawnego dającego mu prawo do korzystania lub dysponowania miejscami parkingowymi za pośrednictwem Aplikacji. Operator nie jest również stroną umów zawieranych za pośrednictwem Aplikacji pomiędzy jej poszczególnymi Użytkownikami, a jedynie ułatwia Użytkownikom za pomocą Aplikacji przeglądanie, rezerwowanie, korzystanie i udostępnienie miejsc parkingowych.
5.3. Korzystając z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest udostępniać tylko te miejsca parkingowe, do których posiada tytuł prawny dający mu prawo do korzystania lub dysponowania miejscami parkingowymi. Udostępnienie miejsca parkingowego przez Użytkownika, który nie posiada tytułu prawnego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
5.4. Udostępniając miejsce parkingowe Użytkownik wskazuje okres (w ujęciu dziennym bądź tygodniowym), przez który będzie ono dostępne, a także jego dokładny adres oraz numer identyfikacyjny. Użytkownik może również dodać fotografię udostępnianego miejsca parkingowego.
5.5. Operator nie weryfikuje udostępnianych przez Użytkowników adresów, opisów oraz zdjęć miejsc parkingowych, tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność tych danych ze stanem rzeczywistym oraz za ich przydatność do użytku. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkowników Aplikacji lub osób trzecich na skutek bezprawnego działania bądź zaniechania innych Użytkowników Aplikacji lub osób trzecich.
5.6. Propozycja udostępnienia miejsca parkingowego może zostać wycofana przez Użytkownika pod warunkiem, że inny Użytkownik nie dokonał jeszcze rezerwacji miejsca parkingowego.
5.7. Użytkownik, który zamierza skorzystać z danego miejsca parkingowego może je zarezerwować za pośrednictwem Aplikacji maksymalnie na jeden miesiąc na przód.
5.8. Rezerwacja miejsca parkingowego może zostać przedłużona pod warunkiem jego dalszej dostępności. Dokonanie skutecznej rezerwacji potwierdzone zostanie komunikatem.
5.9. Każda rezerwacja może zostać odwołana nie później niż na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia korzystania z danego miejsca parkingowego. Odwołanie rezerwacji z naruszeniem powyższego terminu jest nieskuteczne i nakłada na Użytkownika obowiązek uiszczenia opłaty za rezerwację w pełnej wysokości. Użytkownicy korzystający z aplikacji w wyniku zawartej umowy pomiędzy Właścicielem a Klientem biznesowym nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat rezerwacyjnych, o ile postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem nie stanowią inaczej.
6. Opłaty
6.1. Od Użytkownika zamierzającego skorzystać z miejsca parkingowego udostępnionego przez innego Użytkownika może być pobierana opłata, która w Aplikacji prezentowana będzie w ujęciu godzinowym za każdą kolejną rozpoczętą godzinę korzystania z miejsca parkingowego, a także prowizja na rzecz Operatora.
6.2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt 6.1. ustalana jest przez Użytkownika udostępniającego dane miejsce parkingowe, przy czym przy jej ustalaniu Użytkownik zobowiązany jest wziąć pod uwagę kryterium dostępności miejsc parkingowych oraz zapotrzebowania na nie na danym obszarze.
6.3. Do opłaty ustalonej przez Użytkownika udostępniającego miejsce parkingowe Operator doliczy prowizję w wysokości 20% tej opłaty, która łącznie z opłatą ustaloną przez Użytkownika stanowić będzie całkowity koszt z tytułu rezerwacji danego miejsca parkingowego. Całkowity koszt z tytułu rezerwacji danego miejsca parkingowego zostanie wyświetlony w Aplikacji Użytkownika przed dokonaniem przez niego rezerwacji. Prowizja Operatora zawiera podatek VAT w stawce 23%.
6.4. Opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych pobierane będą przez Operatora z karty płatniczej Użytkownika połączonej z jego kontem w Aplikacji. Użytkownik udostępniający miejsce parkingowe niniejszym wyraża zgodę na pobieranie w jego imieniu przez Operatora opłat od innych Użytkowników, którzy zamierzają skorzystać z udostępnionego miejsca parkingowego. Pobranie opłaty przez Operatora jest równoznaczne z dokonaniem zapłaty na rzecz Użytkownika udostępniającego miejsce parkingowe.
6.5. Pobór opłaty wraz z prowizją Operatora następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamierzającego skorzystać z miejsca parkingowego rezerwacji i umożliwia jej prawidłowe zakończenie. W przypadku odwołania rezerwacji, nie później jednak niż na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia korzystania z danego miejsca parkingowego, wszelkie pobrane przez Operatora kwoty zostaną zwrócone w terminie 30 dni na rachunek bankowy Użytkownika powiązany z kartą płatniczą, przy pomocy której kwoty te zostały uiszczone.
6.6. Wypłata środków pieniężnych na rzecz Użytkownika udostępniającego miejsce parkingowe odbywać się będzie każdorazowo na jego żądanie po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem, że w danym miesiącu kalendarzowym miejsce parkingowe było przynajmniej jeden raz udostępnione. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Operator przesyła Użytkownikowi, który udostępnia miejsce parkingowe w formie elektronicznej miesięczne zestawienie wpływów z tytułu udostępniania miejsca parkingowego. Wypłata środków pieniężnych będzie następowała w terminie do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do udostępnienia miejsca parkingowego. Wypłata środków pieniężnych obejmuje wyłącznie środki pieniężne należne Użytkownikowi, który udostępnia miejsce parkingowe z tytułu faktycznie zrealizowanych i opłaconych rezerwacji, w tym również rezerwacji opłaconych w przypadku opisanym w pkt 5.9. Środki te będą pomniejszone o wysokość prowizji Operatora. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w Aplikacji. Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 zł.
6.7. Pobieranie przez Operatora od Użytkowników Aplikacji prowizji będzie dokumentowane każdorazowo poprzez wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej, która będzie przesyłana za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika w Aplikacji.
6.8. Podmiotem świadczącym na rzecz Operatora obsługę płatności kartą płatniczą jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. Dostępnymi formami płatności są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MarterCard Electronic, Maestro. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą płatniczą wynosi maksymalnie 60 minut od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
6.9. Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego, o ile postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem nie stanowią inaczej.
7. Program punktowy
7.1. Każdy Użytkownik Aplikacji za skorzystanie z miejsca parkingowego innego Użytkownika bądź za udostępnienie miejsca parkingowego innemu Użytkownikowi otrzymuje punkty zapisywane na koncie punktowym każdego Użytkownika.
7.2. Wraz ze wzrostem liczby posiadanych punktów Użytkownik może zdobywać odznaczenia i osiągać kolejne poziomy. Operator zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom Aplikacji nagród punktowych. Nagrody punktowe przyznawane są według uznania Operatora.
7.3. Zgromadzone przez Użytkownika punkty nie mogą zostać wymienione na innego typu gratyfikacje, w szczególności na środki pieniężne. Wymiana punktowa możliwa jest tylko i wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami Aplikacji. Każda wymiana pociąga za sobą odpowiednio uznanie bądź obciążenie konta punktowego Użytkownika Aplikacji.
7.4. Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego, o ile postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem nie stanowią inaczej.
8. Kary nakładane na Użytkowników
8.1. Operator uprawniony jest do nałożenia na Użytkownika Aplikacji kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, tj. gdy Użytkownik:
a) udostępnił za pośrednictwem Aplikacji miejsce parkingowe, do którego nie posiada tytułu prawnego dającego mu prawo do korzystania lub dysponowania nim;
b) nie zwolnił miejsca parkingowego, z którego korzystał mimo upływu okresu rezerwacji;
c) nie zapewnił należytej dostępności miejsca parkingowego, pomimo że Użytkownik oznaczył je w Aplikacji jako miejsce parkingowe dostępne;
d) odwołał propozycję udostępnienia danego miejsca parkingowego, mimo że inny Użytkownik dokonał już jego rezerwacji i ją opłacił;
e) zaparkował pojazd na miejscu, które nie zostało zarezerwowane i należycie opłacone.
8.2. Kary pieniężne naliczane mogą być za każdy stwierdzony przez Operatora przypadek naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i pobierane będą przez Operatora automatycznie z karty płatniczej połączonej z indywidualnym kontem Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
8.3. Kary pieniężne nałożone na jednego Użytkownika mogą się kumulować, jednakże ich łączna wysokość w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 10-krotności kwoty wskazanej w pkt 8.1. Operator uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary pieniężnej na zasadach ogólnych.
8.4. W przypadku opisanym w pkt 8.1. lit. b) Operator uprawniony jest do usunięcia pojazdu Użytkownika z miejsca parkingowego na jego koszt. Usunięcie pojazdu nastąpi na parking strzeżony wybrany przez Operatora, położony możliwie najbliżej zajętego przez Użytkownika miejsca parkingowego. Usunięcie pojazdu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 godzin od momentu upływu okresu rezerwacji opłaconej przez Użytkownika.
8.5. Niezależnie od uprawnień Operatora opisanych w pkt 8.1 - 8.4, Operator uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika, który dopuścił się jednego z naruszeń niniejszego Regulaminu opisanych w pkt 8.1.
8.6. Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego, o ile postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem nie stanowią inaczej.
9. Odpowiedzialność Użytkowników i Operatora
9.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Aplikacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe u Użytkowników Aplikacji lub u osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji przez jej Użytkowników jest wyłączona w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
9.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) uszkodzenia pojazdów lub miejsc parkingowych Użytkowników lub osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z danego miejsca parkingowego przez innych Użytkowników lub przez osoby trzecie;
b) przedmioty, osoby lub zwierzęta pozostawione przez Użytkowników w pojazdach lub na miejscach parkingowych;
c) szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, będące skutkiem korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, jak również będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich w związku z takim korzystaniem;
d) szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, mogące powstać w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
e) korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
f) szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, powstałe na skutek podania przez Użytkownika Aplikacji nieprawdziwych lub niepełnych danych, w tym zapewnień Użytkownika w zakresie dostępności oraz posiadanego przez niego tytułu prawnego do udostępnianego miejsca parkingowego;
g) czasowy brak funkcjonowania lub nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, o ile Operator dołożył należytej staranności w celu możliwie najszybszego usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.
9.3. Jeżeli na obszarze parkingu lub miejsca parkingowego, z którego Użytkownik korzysta obowiązuje wewnętrzny regulamin korzystania z parkingu lub miejsca parkingowego, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do tego regulaminu. To samo dotyczy Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego, jeżeli Klient biznesowy ustanowił – na obszarze parkingu lub miejsca parkingowego, z którego Użytkownik korzysta – regulamin lub określone zasady korzystania z parkingu lub miejsca parkingowego.
9.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
9.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne Użytkowników Aplikacji, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji w jakimkolwiek zakresie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość oraz wydajność Aplikacji.
9.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z tytułu udostępnianego przez niego za pośrednictwem Aplikacji miejsca parkingowego zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia wymaganych przez prawo podatków oraz opłat lokalnych. Użytkownik zobowiązany jest również do zgodnego z właściwymi przepisami prawa udokumentowania dokonanej transakcji, w szczególności do wystawienia faktury VAT, jeżeli Użytkownik zobowiązany jest do jej wystawienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń księgowych oraz podatkowych Użytkowników Aplikacji, w szczególności Operator nie jest zobowiązany do obliczania oraz do odprowadzania do odpowiednich organów administracji publicznej podatków oraz opłat lokalnych obciążających Użytkowników z tytułu udostępniania przez nich miejsc parkingowych.
9.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane względami technicznymi, w szczególności koniecznością jej konserwacji, nienależytą jakością połączenia sieci Internet, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej bądź działaniem osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej.
10. Ochrona praw własności intelektualnej
10.1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Użytkownika wobec Operatora.
10.2. Operator wskazuje w szczególności, iż:
a) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji oraz jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji;
b) wszelkie elementy Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Aplikacji podlegają ochronie w ramach ochrony know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, do której zachowania zobowiązani są wszyscy Użytkownicy Aplikacji.

10.3. Z chwilą zainstalowania i aktywacji Aplikacji przez Użytkownika Operator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem na polach eksploatacji wskazanych w pkt 10.5., przy czym licencja ta obejmuje prawo do korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, przechowywania i korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem.
10.4. Licencja jest udzielana na okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Aplikacji w innych celach niż wskazane w niniejszym Regulaminie.
10.5. Licencja udzielona jest na następujących polach eksploatacji:
a) korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnością, w dowolnie ustalonym celu, w tym w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
b) zapisywanie w pamięci urządzeń, na których Aplikacja będzie wykorzystywana;
c) instalowanie oraz uruchamianie na urządzeniach, na których Aplikacja będzie wykorzystywana;
d) tworzenie za pomocą Aplikacji baz danych, raportów, analiz oraz dokumentów oraz wykorzystywanie ich w ustalony przez Użytkownika sposób;
10.6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości bądź w części, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub w systemach teleinformatycznych.
11. Zakończenie korzystania z Aplikacji
11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy oraz zamknięcie konta w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Aplikacji z Urządzenia Mobilnego, na którym była ona zainstalowana. Żądanie rozwiązania umowy oraz zamknięcia konta Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Aplikacji lub przesłać je na następujący adres e-mail: hello@parkcash.io.
11.2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub niniejszym Regulaminem albo też narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz usunąć indywidualne konto Użytkownika.
11.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, a także zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, w tym do prezentowania w Aplikacji reklam, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
11.4. W przypadku zakończenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika Operator wypłaci wszystkie środki pieniężne zgromadzone na koncie Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania ze strony Użytkownika. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w Aplikacji. Ewentualne koszty przelewu środków pieniężnych obciążają w całości Użytkownika i zostaną potrącone z sumy środków pieniężnych podlegających wypłacie na rzecz Użytkownika, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Przepisy niniejszego punktu nie dotyczą Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego, o ile postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem nie stanowią inaczej.
12. Postępowanie reklamacyjne
12.1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@parkcash.io.
12.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problematycznej sytuacji.
12.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Operatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
12.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator przed rozpatrzeniem reklamacji zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
13. Przetwarzanie danych osobowych
13.1. Operator oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”).
13.2. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz konieczność wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do wykonania umowy. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięcie zgody.
13.3. W związku z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych Użytkowników Aplikacji, Użytkownicy mają m.in. prawo do dostępu do ich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.
13.4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkowników Aplikacji, w tym prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej Operatora w zakładce: “Polityka prywatności”.
14. Postanowienia końcowe
14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.
14.2. Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Użytkowników korzystających za pośrednictwem Aplikacji z miejsc parkingowych zarządzanych lub administrowanych przez Klienta biznesowego w zakresie, w jakim przepisy Regulaminu są sprzeczne z: 1) postanowieniami odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem biznesowym a Operatorem; 2) regulaminem lub zasadami korzystania z miejsc parkingowych ustanowionymi przez Klienta biznesowego na obszarze parkingu lub jego poszczególnych miejsc parkingowych.
14.3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienie niniejszego Regulaminu uznane za nieważne lub nieskuteczne zostanie zastąpione postanowieniem ważnym w świetle przepisów obowiązującego prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
14.4. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.
14.5. Użytkownik Aplikacji będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.